Bờ kè mới Phường 2

Em về quê trốn Virus Vũ Hán đây
Bờ kè mới Phường 2

Ảnh : Nguyễn Quốc Sơn

Hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời và nước