Lần đầu thấy nước sông cạn như vậy

Lần đầu thấy nước sông cạn như vậy

Ảnh : Kim Phuong Ngo